Leerlijnen

In het doelgroepenmodel zijn de eindniveaus van de leerstandaarden opgenomen per doelgroep. Daaronder liggen verschillende leerlijnen, waaronder de leerlijnen van Plancius, CED-ZML SO en VSO, CED PO/SBO, Passende Perspectieven en waar van toepassing de reguliere kerndoelen en eindtermen.

 

Op deze pagina vindt u als extra informatie de leerlijnen Copernicus (CED-groep, zie deze Handleiding-Copernicus.pdf), de leerlijnen praktijkvakken (5 sectoren) van De Onderwijsspecialisten en de zes leerlijnen van Kijk wat Kan! voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-2 jaar. In de leerlijnen Kijk wat Kan! staan werkdoelen per leergebied en oplopend in niveau. Hiermee krijgen kinderen en jongeren met een (zeer) ernstige meervoudige beperking, waaronder een visuele, de kans om zich in de volle breedte te ontwikkelen. Naast de zes leerlijnen is een bijlage gemaakt met een beschrijving van de methodiek ‘Kijk wat kan!’ zoals zorgonderwijsgroepen kunnen gebruiken als onderlegger of informatiebron. 

 

 

 


 

Downloads

Leerlijnen copernicus.zip

Leerlijnen praktijkvakken.zip

LeerlijnenKijkwatKanEMB.zip