Nieuws

Overeenstemming SLO en beheersingsdoelen in doelgroepenmodel (v)so

29.06.2017

Bij het landelijk doelgroepenmodel worden in twee kijkwijzers de beheersingsdoelen van de verschillende niveaus in het (v)so aangegeven. SLO heeft hier de afgelopen tijd in meegekeken en zeer constructieve feedback op gegeven. In een vervolg na de zomervakantie zal ook het verband met Passende Perspectieven worden gemaakt. Deze nieuwe kijkwijzer komt op de website doelgroepenmodel.lecso.nl en zal...

Voortgang gebruikersgroepen lvs/las

28.06.2017

Eerder dit jaar schreven we over het samenstellen van gebruikersgroepen voor LVS/LAS. Het doel van gebruikersgroepen is om middels overeenstemming tussen gebruikers massa te maken en de vraagmacht richting aanbieders te versterken als het gaat om gewenste aanpassingen in het LVS/LAS. Het eerder gepresenteerde Programma van Eisen is daarbij de leidraad. Inmiddels zijn deze gebruikersgroepen gevormd...

Doelgroepenmodel

06.06.2017

Onlangs zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden over het binnen het speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel (is in alle regiobijeenkomsten aan de orde gesteld). Hierbij werd specifiek gekeken naar een mogelijke aansluiting van het doelgroepenmodel bij de categorie-bepaling in de verlening van Toelaatbaarheidsverklaringen. We hebben daarbij...

Doorontwikkeling doelgroepenmodel

29.03.2017

Het door een aantal schoolbesturen speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel, omarmd door LECSO en breed gepresenteerd op onze regio-bijeenkomsten, vindt steeds meer weerklank. Met name het helder in beeld brengen van de leerling op basis van z’n werkelijke ondersteuningsbehoefte op grond van een aantal heldere criteria, helpt op meerder vlakken. Samen met vertegenwoordigers van de...

Mytyl/tyltyl en categorie-bepalingen

28.03.2017

Afgelopen week vond een gesprek plaats tussen Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) en een aantal directeuren/bestuurders van mytyl/tyltylscholen over ervaren problemen met de categorie-bepalingen en gevolgen voor expertise/personele zaken (sociale plannen, rddf-plaatsingen e.d.). Al eerder waren de gevoelde problemen geïnventariseerd samen met OCW. In dit gesprek ging het met name om de...

Website Landelijk model doelgroepen online

15.03.2017

Het landelijk model doelgroepen is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, dat uitgaat van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een...

Standaardisatie doelgroepenmodel

18.01.2017

Samen met CED-groep en SLO wordt het doelgroepenmodel met een inhoudelijk werkgroep doorontwikkeld. Ook zal een E-learning module worden ontwikkeld waarin het gebruik en de mogelijkheden van het model uiteen worden gezet en waarmee de implementatie wordt ondersteund. Aanpassingen zullen worden verwerkt in het model en de leeswijzers zodat steeds de meest recente versie beschikbaar is. Een kleine...

Presentaties Meet&Eat-bijeenkomsten

12.10.2016

De afgelopen weken zijn er op diverse plaatsen in het land Meet&Eat-bijeenkomsten gehouden. Hierbij werden onze leden op de hoogte gebracht van een aantal lopende zaken, zoals de standaardisatie Doelgroepenmodel (v)so, Sociale veiligheid op scholen en Cyclische kwaliteitszorg. Bij dit document zijn de powerpoint-presentatie gevoegd die tijdens de Meet&Eat-bijeenkomsten zijn vertoond.

Programma van eisen LVS/LAS

11.10.2016

Op vrijdag 7 oktober 2016 vond bij NDC in Utrecht een drukbezochte bijeenkomst plaats van de werkgroep inkoop LVS/LAS. De besturen die het afgelopen jaar in het kader van een versnellingsvraag het programma van eisen en de standaardisatie doelgroepenmodel hebben ontwikkeld presenteerden de opbrengsten en gingen in op het vervolg van dit traject. Dit resulteerde in het samenstellen van een drietal...

Landelijk model doelgroepen so en vso.

05.07.2016

Naast een Programma van Eisen LVS/LAS hebben inhoudelijk deskundigen van een aantal schoolbesturen een model Standaardisering Doelgroepen ontwikkeld (zie bijlagen). Tijdens een landelijke bijeenkomst op 19 januari 2016 zijn de eerste concepten van dit model toegelicht en besproken. Met deze standaardisering beogen we verschillende doelen: Gemeenschappelijke taal binnen (v)so (LECSO) over...