Nieuws

Verslag bijeenkomst bij CITO LOVS - inventarisatie van wensen

21.03.2018

In januari kwamen een aantal gebruikers van het Computerprogramma LOVS uit het (v)so samen bij CITO BV om met de ontwikkelaars wensen en behoeften te inventariseren voor wat betreft het volgen en in beeld brengen van de ontwikkeling van leerlingen op de toetsen van Cito. De uitwisseling tussen ontwikkelaar en gebruikers werd als heel zinvol ervaren. De aanwezigen hebben hun wensen en behoeften...

Masterclass landelijk doelgroepenmodel voor ondersteunende diensten

22.02.2018

Steeds meer (v)so-scholen pakken het landelijk doelgroepenmodel (deels) op om hun dagelijkse onderwijs vorm te geven. Ook verschillende leerlingvolgsystemen passen hun software aan om aan te sluiten bij het doelgroepenmodel.Doordat het doelgroepenmodel steeds vaker gebruik wordt komen er ook meer vragen uit de praktijk en is er meer behoefte aan begeleiding en onderlinge uitwisseling van...

Bijeenkomst over CITO LOVS

23.01.2018

Op 16 januari kwamen een aantal gebruikers van het computerprogramma CITO LOVS uit het (v)so bijeen om samen met CITO te inventariseren op welke wijze zij hun leerlingen willen volgen en hun ontwikkeling in beeld willen brengen. De komende jaren werkt CITO LOVS aan een nieuwe rapportage-omgeving en daarvoor waren zij benieuwd naar de wensen vanuit (v)so. CITO wil (nog meer) de focus verleggen naar...

Inspectie past IQ-ranges aan in overleg met Doelgroepenmodel

01.11.2017

De Inspectie heeft in haar vragenlijst 'Opbrengstanalyse' de indeling van IQ-categorieën aangepast om beter aan te sluiten bij de indeling die wordt gebruikt in de onderwijspraktijk (onder andere op basis van de IQ-indeling van Resing en Blok). Deze nieuwe indeling sluit aan bij het Doelgroepenmodel. Tijdens Hét Congres op 24 november, presenteren we de nieuwste versie en lanceren we...

Gebruikersbijeenkomsten Leerlingvolgsysteem in (v)so en Programma van EisenĀ 

12.10.2017

De afgelopen maand hebben er voor drie verschillende leerlingvolgsystemen die gebruikt worden in het (v)so zogenaamde gebruikersbijeenkomsten plaatsgevonden. Namelijk voor Logos, SOMtoday en MLS. Het doel van deze bijeenkomsten was om op basis van de wensen en eisen van gebruikers in overleg te treden met LVS-ontwikkelaars. Hierbij wordt ingezet op de doorontwikkeling van het LVS naar een (nog)...

Gezamenlijk PvE voor Leerlingvolgsysteem

21.08.2017

LECSO is in samenwerking met een aantal so-besturen en Kennisnet bezig om een eenduidig leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs te realiseren. Daarvoor is een eenduidige Programma van Eisen opgesteld. In het bijgevoegde filmpje laten we zien waarom het belangrijk is om hierin als speciaal onderwijs gezamenlijk op te trekken. Met het PvE als uitgangspunt is een gemeenschappelijke...

Overeenstemming SLO en beheersingsdoelen in doelgroepenmodel (v)so

29.06.2017

Bij het landelijk doelgroepenmodel worden in twee kijkwijzers de beheersingsdoelen van de verschillende niveaus in het (v)so aangegeven. SLO heeft hier de afgelopen tijd in meegekeken en zeer constructieve feedback op gegeven. In een vervolg na de zomervakantie zal ook het verband met Passende Perspectieven worden gemaakt. Deze nieuwe kijkwijzer komt op de website doelgroepenmodel.lecso.nl en zal...

Voortgang gebruikersgroepen lvs/las

28.06.2017

Eerder dit jaar schreven we over het samenstellen van gebruikersgroepen voor LVS/LAS. Het doel van gebruikersgroepen is om middels overeenstemming tussen gebruikers massa te maken en de vraagmacht richting aanbieders te versterken als het gaat om gewenste aanpassingen in het LVS/LAS. Het eerder gepresenteerde Programma van Eisen is daarbij de leidraad. Inmiddels zijn deze gebruikersgroepen gevormd...

Doelgroepenmodel

06.06.2017

Onlangs zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden over het binnen het speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel (is in alle regiobijeenkomsten aan de orde gesteld). Hierbij werd specifiek gekeken naar een mogelijke aansluiting van het doelgroepenmodel bij de categorie-bepaling in de verlening van Toelaatbaarheidsverklaringen. We hebben daarbij...

Doorontwikkeling doelgroepenmodel

29.03.2017

Het door een aantal schoolbesturen speciaal onderwijs ontwikkelde doelgroepenmodel, omarmd door LECSO en breed gepresenteerd op onze regio-bijeenkomsten, vindt steeds meer weerklank. Met name het helder in beeld brengen van de leerling op basis van z’n werkelijke ondersteuningsbehoefte op grond van een aantal heldere criteria, helpt op meerder vlakken. Samen met vertegenwoordigers van de...